Als het om bestuur en toezicht in culturele organisaties gaat, zijn er twee bestuursmodellen in zwang. Het ‘raad van toezicht-model’ en ‘het bestuursmodel’. Deze zijn dan meestentijds afgeleid van de zogenoemde Governance Code Cultuur. Zonder hier verder in details te treden, verschilt in beide modellen de rol en positie van directeur.

Op dit moment wordt binnen ’t Mozaïek het bestuursmodel gehanteerd. Een statutenwijziging en de toepassing van de Code is in beraad.

De samenstelling van het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Jos van der Knaap, voorzittersedert 01-01-2017
Marc van de Ven, penningmeester/plv. secretarissedert 01-09-2012
Ron Ruiken, secretarissedert 01-03-2017
Monique Maassen-Vroemen, plv. voorzittersedert 01-08-2013
Ton Jacobs, plv. penningmeestersedert 01-04-2014
Henriëtte Mooren-van den Boomen, directeurper 1 mei 2018

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

×