Bestuur van ’t Mozaïek

logo van de Governance Code Cultuur

Stichting ’t Mozaïek, sociaal, cultureel en educatief centrum Wijchen, gevestigd aan de Campuslaan 6, 6602 HX te Wijchen, onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Taken en bevoegdheden bestuur  

De taken en bevoegdheden van bestuur en directie zijn in de statuten vastgelegd.

 Algemene kenmerken bestuur

 • Heeft geen belangenconflicten met Stichting ‘t Mozaïek sociaal, cultureel en educatief centrum Wijchen;
 • Heeft kennis van, ervaring met het werkgebied van de Stichting;
 • Heeft affiniteit met culturele activiteiten in de lokale gemeenschap;
 • Is in staat om, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan;
 • Is in staat om, ook qua beschikbare tijd, samen met de directie de gesprekspartner van de gemeente te zijn teneinde evenwicht te bereiken tussen middelen en opdrachten;
 • Heeft financiële kennis en affiniteit met cijfers op bestuurlijk niveau;
 • Is in staat om ten opzichte van de andere leden van het bestuur en de directie onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij ontstentenis van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien;
 • Heeft de bereidheid om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te volgen;
 • Woont in de gemeente Wijchen;
 • Kan werken in teamverband.

Individuele kenmerken bestuursleden

Gezien de taken van Stichting ‘t Mozaïek sociaal, cultureel en educatief centrum Wijchen zijn de volgende individuele kennisterreinen van belang. Deze zijn allen in het bestuur vertegenwoordigd.

 1. Culturele en sociaal maatschappelijke kennis
 2. Kennis op het gebied van financiën/economie
 3. Management- en organisatiekennis
 4. Juridische kennis
 5. Politiek bestuurlijke kennis van en netwerk in Wijchen

Samenstelling bestuur

Het bestuur werkt volgens de Code Governance Cultuur en bestaat uit vijf leden die tezamen een afspiegeling van de lokale samenleving vormen. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten

De samenstelling van het huidige bestuur ziet er als volgt uit:

Jos van der Knaap, voorzitter sedert 01-01-2017
Piet Philipsen, penningmeester/plv. secretaris sedert 01-09-2020
Ron Ruiken, secretaris sedert 01-03-2017
Kees Strik, plv. voorzitter sedert 01-01-2019
Mariska van den Oosterkamp, plv. penningmeester sedert 01-04-2022
Henriëtte Mooren-van den Boomen, directeur sedert 01-05-2018